Polityka Prywatności

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://suwbed.pl przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

 2. Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”.

 3. Użyte poniżej sformułowania oznaczają:

  1. Administrator – Aleksandra Bednarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SUW-BED Aleksandra Bednarczyk, ul. Worpie 1A/3 Bytom (41-906) posiadająca NIP: 6261025189 i REGON: 243246075;

  2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://suwbed.pl

  3. Użytkownik – jest to każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, odwiedzająca ją lub w inny sposób przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet.

§2.
[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest administratorem przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w granicach i przypadkach prawnie określonych, w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności RODO. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość, i może obejmować:

  1. dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem wszelkich formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego, audytowych i szkoleniowych, przez cały okres obowiązywania tych umów lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania;

  1. dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 – 2 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

 3. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest, z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, w tym RODO, do żądania dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 5. Podanie danych określonych w ust. 2 jest dobrowolne lecz może być konieczne do świadczenia usług tam opisanych, bądź wykonania przez Administratora opisanych tam działań.

§3.
[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§4.
[Cookies]

 1. Administrator używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera).

 4. Zebrane logi przechowywane są przez okres jednego miesiąca od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, i przetwarzane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

 5. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.

 6. Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.

 7. Serwis w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, o najważniejszych informacjach dotyczących wyglądu strony dla jej poprawnego działania, oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

 8. Serwis zbiera również informacje statystyczne oraz informacje, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Do tego celu wykorzystane zostały mechanizm Google Analytics, który w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje pozwalające na jednoznaczne odróżnienie systemów komputerowych

 9. Serwis wykorzystuje następujące ciasteczka:

  1. Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej (do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§5.
[Okres przetwarzania danych]

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów.

 2. Co do zasady dane przetwarzane są: – przez czas świadczenia usługi, – przez czas zrealizowania zamówienia, – do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody), – przez okres negocjowania umowy, – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia wynikających umowy (w celu wykonania umowy), – do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§6.
[Formularz kontaktowy]

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://suwbed.pl wymaga podania co najmniej danych osobowych oznaczonych jako – nazwa, email oraz treści wiadomości. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań dotyczących świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Administratora.

 2. Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

  1. w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  2. w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§7.
[Google recaptcha i google maps]

 1. W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do naszych formularzy online, a także ochrony przed spamem, w niektórych formularzach zamieszczonych na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty).  Służy to na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online.

 2. Na naszej stronie korzystamy z powiązania z Google Maps, by prezentować informacje geograficzne w formie wizualnej. Zapisywanie plików cookie Google-Maps oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Zapisywaniu plików cookie można zapobiegać dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wówczas niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne w pełnym zakresie.

 3. Informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdą Państwo na stronie www.google.com/policies/privacy/.

§8.
[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: suwbed@gmail.com

 3. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszyod 25 maja 2018 r.

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązki informacyjne, określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Bednarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SUW-BED Aleksandra Bednarczyk, ul. Worpie 1A/3 Bytom (41-906) posiadająca NIP: 6261025189 i REGON: 243246075 („Administrator”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Worpie 1A/3 Bytom (41-906) bądź na adres poczty elektronicznej: suwbed@gmail.com.

 1. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w poniższych celach:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, której jest Pani/Pan stroną / w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (np. negocjacji, weryfikacji złożonych zapytań, ofert) i realizacji jej postanowień, jak również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  1. nawiązania i utrzymywania relacji handlowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów Administratora polegających na dążeniu do sprzedaży usług świadczonych przez Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  1. w przypadku kontaktu telefonicznego – w celu identyfikacji rozmówcy, prowadzenia z Panią/Panem rozmowy i załatwienia sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO),

  1. w przypadku kontaktu w drodze wiadomości e-mail – w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w wiadomości e-mail i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści wiadomości e-mail, w celu prowadzenia wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej działalności firmy, dotyczącej ewentualnej współpracy, w celu zawarcia i realizacji umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub na Pani/Pana żądanie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (obowiązków podatkowych, księgowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 2

  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  1. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  1. w celu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

  1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),

  1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  1. podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe),

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji umowy, w ramach której i w związku z którą Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, przez okres zawierania i realizacji umowy (do czasu zakończenia wykonywania umowy), a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego lub innych (co do zasady do 6 lat po zakończeniu umowy, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Wskazany termin może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy.

  1. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy (jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami z zakresu rachunkowości) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (co do zasady do 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła).

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji:

   1. o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

   2. o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,

   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,

   4. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

   5. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,

   6. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   7. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;

  1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   2. cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   3. w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,

   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy m.in. Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:

   1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

   2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

   3. Administrator nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   4. w razie wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;

  1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Pan/Pani Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

   1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,

   2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie Administratora pisząc na adres korespondencyjny: ul. Worpie 1A/3 Bytom (41-906) bądź na adres poczty elektronicznej: suwbed@gmail.com.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pana/Pani pozyskane.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.